ITA องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

Integrity and Transparency Assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปี 2564/2021

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      ข้อมูลพื้นฐาน

            alt  โครงสร้าง

            alt  ข้อมูลผู้บริหาร

            alt  อำนาจหน้าที่

            alt  แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

            alt  ข้อมูลการติดต่อ

            alt  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

            alt  ข่าวประชาสัมพันธ์

         alt  Q&A

         alt  Social Network

alt

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

     การดำเนินงาน

            alt  แผนการดำเนินงานประจำปี

            alt  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

            alt  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

            alt  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    การให้บริการ

            alt  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

            alt  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

            alt  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

            alt  E-service

alt

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            alt  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            alt  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

            alt  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            alt  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

            alt  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

            alt  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            alt  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

alt

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            alt  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            alt  การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

            alt  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            alt  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

alt

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            alt  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            alt  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            alt  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

            alt  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

            alt  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

alt

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            alt  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            alt  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            alt  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

            alt  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            alt  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      แผนป้องกันการทุจริต

            alt  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

            alt  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

            alt  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

alt

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

            alt  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            alt  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030