สภาพทั่วไป อบต.วัดเพลง

ที่ตั้ง
    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ตั้งอยู่เลขที่ 81 ถนนราชบุรี – วัดเพลงตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี


อาณาเขต
       ทิศเหนือ มีเขตติดต่อ ต.เกาะศาลพระ  อ.วัดเพลง
       ทิศใต้ มีเขตติดต่อ ต.จอมประทัด  อ.วัดเพลง
       ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม
       ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อ ต.บ่อกระดาน  อ.ปากท่อ


เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลงมีเนื้อที่ประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,875 ไร่


ภูมิประเทศ
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองธรรมชาติหลายสาย ทำให้มีน้ำตลอดปี สภาพดินเป็นดินเหนียว พื้นที่เหมาะกับการเกษตร การทำนา ทำสวนโดยการยกร่องปลูกเพื่อช่วยระบายน้ำของดินจำนวนหมู่บ้าน
     มี 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลงเต็มหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6, 8, 9 และหมู่ที่ 10 และบางส่วน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 3, 4 และหมู่ที่ 7 โดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
  หมู่   1 บ้านศรีสมรัตน์ 125 139 264 82
  หมู่   3 บ้านคลองฝรั่ง 118 121 239 57
  หมู่   4 บ้านวัดฝรั่ง 34  37 71 25
  หมู่   6 บ้านบึงท่าใหญ่ 369 413 782 291
  หมู่   7 บ้านละว้า 150 178 328 99
  หมู่   8 บ้านบางนางสูญ 242 259 501 152
  หมู่   9 บ้านเพลง 292 304 596 163
  หมู่ 10 บ้านไร่ลึก 369 395 764 217
      ประชากรทั้งสิ้น 3,545คน แยกเป็นชาย 1,699คน หญิง 1,846คน
(ข้อมูลณเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

แผนภูมิจำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกเป็นรายหมู่บ้าน พ.ศ.2558
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030