ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ อบต.วัดเพลง

        การจัดทำข้อมูลประชากรในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยปัจจุบันช่วงอายุของประชาชนมีผลต่อการได้รับสวัสดิการต่าง ๆของภาครัฐ และเพื่อให้สิทธิต่าง ๆ ของภาครัฐเข้าถึงประชาชนถึงช่วงวัย โดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เดือนพฤษภาคม 2566 ประกอบกับการลงทะเบียนของประชาชนที่มารับสิทธิต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการเด็กแรกเกิด เบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร  ส่วนตำบลวัดเพลง จึงได้จัดกลุ่มข้อมูลของช่วงวัยในการรับสิทธิหรือสวัสดิการของภาครัฐ ดังนี้

        เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ทั้ง 8 หมู่ มีจำนวนผู้สูงอายุ คือ มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  จำนวนทั้งสิ้น 965 คน โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 849 คน ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติจากผู้นำชุมชนตำบลวัดเพลง อีก 116 คน ที่ไม่ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้อายุ เนื่องด้วยเป็นข้าราชการบำนาญ และรับราชการฝ่ายการเมือง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต วัดเพลง


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030