การขับเคลื่อนจริยธรรม

แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

1. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกาาตอบตคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2. การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

3. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี นายประสงค์ ลิมปนวิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีการบรรยายให้ความรู้หัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม วิทยากรโดย นายสุมิตร วัฏฏสันติ ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอปากท่อ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจมีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เสริมสร้างให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีการทำงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน เน้นความโปร่งใสขององค์กร เพื่อให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

alt alt
alt alt
alt alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030