การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

             เนื่องด้วยวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง นำโดยนายประสงค์ ลิมปนวิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และมีผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด

alt

    เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง มีการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการประจำทุกเดือน เพื่อมีการถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี และอำเภอวัดเพลง และมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการเน้นย้ำ และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในส่วน ภายในกอง รับทราบ ต่อไป

alt alt
alt alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030