พฤหัสบดี 18 เมษายน 2024

  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดไห้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนโดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละเดือนของ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 65 - มีนาคม 66) ซึ่งเป็นการแสดงรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ีได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030