ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2024

  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด และเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

1. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้

    1.1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

    1.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    1.3 หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    1.4 มาตรการป้องกันการรับสินบน

    1.5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    1.6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

2. การจัดทำนโยบาย No Gift Policy ไปสู้การปฏิบัติ

alt

alt

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 นายประสงค์ ลิมปนวิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง แสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น รวมถึงแสดงเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญไม่ว่าจะในเทศกาลหรือโอกาสใดก็ตาม

3. การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030