e-Service

ระบบ E-Service เป็นการให้บริการข้อมูลหรือการทำธุรกรรมภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จึงจัดบริการให้มี E-Service ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. การลงทะเบียนขอรับถังขยะ โดยสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับถังขยะผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เลย โดยไม่ต้องมาเขียนคำร้องทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

2.  การร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งข้อมูลดังกล่าวมายังองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

3. การแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยสามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งกองช่างให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างได้ 

4. การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ของ อบต.วัดเพลง 

alt

alt

alt

alt

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความ พิการ

alt

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

alt

แบบตำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

alt

แบบคำร้องคัดค้านรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

alt

หนังสือขอสละสิทธิการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

alt

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

 

alt แบบฟอร์มขอเบิกทรายอะเบท

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030